Aplikuj

Zapoznaj się z Regulaminem naboru do projektu (pdf) oraz zarejestruj firmę i swoich pracowników w Bazie Usług Rozwojowych. Aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru dedykowanego „ŚLASKIE dla UKRAINY” zapoznaj się również z  zasadami naboru dedukowanego „Śląskie dla Ukrainy”

W terminie naboru do projektu, zgodnie z obowiązującym Harmonogramem, należy złożyć za pomocą platformy ePUAP fiszkę wniosku – zapoznaj się z Instrukcją składania fiszki wniosku. Fiszkę można podpisać wyłącznie za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

WAŻNE – Fiszka musi być wysłana z profilu ePUAP osoby podpisującej fiszkę (osoba upoważniona do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z KRS/CEIDG) lub z profilu firmowego Przedsiębiorcy.

Następnie należy, w ciągu dwóch dni roboczych od wysłania fiszki, złożyć w 1 egzemplarzu następujące dokumenty, ułożone w kolejności w jakiej zostały poniżej wyszczególnione:

  1. Wydrukowana fiszka wniosku z ePUAP.
  2. Wydrukowane UPP fiszki wniosku wygenerowane z ePUAP.
  3. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy wraz z następującymi załącznikami:
   1. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie lub kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy (potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentacji Przedsiębiorcy);
   2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
   3. kopia umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy) – potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentacji Przedsiębiorcy;
   4. pełnomocnictwo do reprezentowania Przedsiębiorcy (jeśli dotyczy) z podpisem notarialnie poświadczonym – oryginał;
   5. formularz osoby kierowanej na usługę rozwojową wraz z następującymi załącznikami:
    1. zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) – kopia potwierdzona zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentacji Przedsiębiorcy;
    2. kopia deklaracji zgłoszeniowej uczestnika do ZUS potwierdzona za zgodność z oryginałem – formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (dotyczy naboru „Śląskie dla Ukrainy);
   6. oświadczenie o braku równoległego aplikowania;
   7. karta usługi, w której będzie brał udział zgłaszany uczestnik, wygenerowana z Bazy Usług Rozwojowych;
   8. oświadczenie dotyczące podatku VAT (jeśli dotyczy);
   9. zaświadczenie potwierdzające brak zaległości w opłacaniu składek do ZUS/KRUS;
   10. zaświadczenie potwierdzające brak zaległości w opłacaniu podatków do US.

Pełna dokumentacja do projektu dostępna jest w zakładce Dokumenty.

Fiszkę wniosku należy przesłać nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 2 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych.
W przypadku naboru dedykowanego „Śląskie dla Ukrainy” nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 1 miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych. 

Usługi rozwojowe muszą zakończyć się najpóźniej dnia 30.09.2023 r. 

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content