Ostateczna lista fiszek w naborze 19-22.01.2021

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 19-22.01.2021 r. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek. Ostateczna lista nie zawiera nowych fiszek.

Wyjaśnienie:

Kwota dofinansowania dostępna w rundzie naboru, powiększona o 10% wynosiła 1.100.000 zł. Podstawowa lista fiszek opiewała na kwotę 1.643.500 zł ponieważ zostały przyjęte wszystkie fiszki złożone w tej samej sekundzie pomimo przekroczenia dostępnej kwoty alokacji.

Kwota uwolniona z uwagi na niedostarczenie dokumentów zgłoszeniowych nie spowodowała obniżenia sumy fiszek poniżej alokacji dostępnej w naborze. Ostateczna lista fiszek obejmuje fiszki o łącznej wartości dofinansowania 1.583.000 zł.

Ostateczna lista fiszek – pobierz plik

Podstawowa lista fiszek wniosków w ramach naboru 19-22.01.2021

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 19-22.01.2021 r.

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy podstawową listę fiszek wniosków. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków dostarczone przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 19.01.2021 r., godz. 12.00  i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście.

Lista fiszek – pobierz plik

Mając na uwadze wprowadzony dnia 20.03.2020 r. stan epidemii na terenie całego kraju w chwili obecnej nie ma możliwości osobistego dostarczenia dokumentów.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do piątku, 22 stycznia włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Jak wypełnić dane za ostatni okres sprawozdawczy?

Przypominamy, że w celu prawidłowego określania przez przedsiębiorców w ramach PSF w woj. śląskim wielkości zatrudnienia, obrotów ze sprzedaży netto oraz sumy aktywów bilansu, w przypadku przedsiębiorców prowadzących księgowość na zasadach uproszczonych za dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych przyjmuje się dzień dokonania spisu z natury (remanentu) na koniec danego roku obrotowego, tj. 31 grudnia.

Mając na uwadze powyższe od 01.01.2021 r. w tabeli D.1. Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy „w ostatnim okresie sprawozdawczym” należy wykazać dane za rok 2020.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących księgowość w oparciu o ustawę o rachunkowości za dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych przyjmuje się dzień następujący nie później niż 3 miesiące od dnia bilansowego, tj. co do zasady 31 marca (jeżeli dniem bilansowym jest 31 grudnia).

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content