Dokumenty

Dokumenty zgłoszeniowe

Prosimy o wypełnienie oraz dostarczenie 1 egzemplarza formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy wraz z załącznikami:

 1. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy (doc) – obowiązuje od 12.07.2021
 2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie (doc)
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (aktywny pdf)
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis (xlsx)
 5. Wzór pełnomocnictwa (doc)
 6. Formularz osoby kierowanej na usługę rozwojową (doc) – obowiązuje od 12.07.2021
 7. Oświadczenie o braku równoległego aplikowania (doc)
 8. Oświadczenie o niekorzystaniu z systemu PSF w województwie śląskim (doc)
 9. Oświadczenie o samozatrudnieniu (doc)

UWAGA!!!
W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia przed zawarciem umowy wsparcia zaświadczeń o braku zaległości wobec ZUS/KRU i US. W/w zaświadczenia należy dostarczyć w terminie do 10 dni od daty wezwania do uzupełnień na etapie podpisywania umowy (zgodnie z §2 ust. 9 pkt 15 Regulaminu naboru).

Dokumenty dodatkowe
 1. Instrukcja składania fiszki wniosku o dofinansowanie usług rozwojowych (pdf)
 2. Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP w formularzu zgłoszeniowym Przedsiębiorcy (pdf)
 3. Rodzaje działalności, dla których istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania (pdf)
 4. Rodzaje działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o pomoc de minimis (pdf)
 5. Lista miast średnich i miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (pdf)
 6. Karta weryfikacji dokumentów (pdf) – obowiązuje od 16.11.2020
 7. Harmonogram oceny dokumentów zgłoszeniowych (pdf)
 8. Podstawowa lista fiszek wniosków (pdf)
 9. Ostateczna lista fiszek wniosków (pdf)
 10. Instrukcja Obsługi Bazy Usług Rozwojowych (pdf)
 11. Instrukcja zapisu na usługę z użyciem ID wsparcia (pdf)
 12. Wytyczne dot. świadczenia usług zdalnych (link do strony PARP)
 13. Oświadczenie dot. podatku VAT (pdf)
 14. Oświadczenie przedsiębiorcy dot. podatku VAT (doc)
 Umowa wsparcia
 1. Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF (pdf) – obowiązuje od 16.11.2020
 2. Lista zatwierdzonych Uczestników oraz usług rozwojowych Przedsiębiorcy (pdf)
 3. Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych (doc)
 4. Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej (doc)
 5. Zaświadczenie o zatrudnieniu (doc)
 6. Oświadczenie przedsiębiorcy dot. usług stacjonarnych (doc)
 7. Oświadczenie usługodawcy dot. usług stacjonarnych (doc)


Archiwum dokumentów
przejdź do strony