O projekcie

Fundusz Górnośląski S.A.  w ramach Poddziałania 8.2.3. RPO WSL realizuje projekt pn. „Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe” o wartości 50.595.698,40 zł, w tym dofinansowanie z UE wynosi 41.613.204,49. Okres realizacji projektu – od 1 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.

Celem projektu jest wzmocnienie adaptacyjności przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego, poprzez poprawę kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych, dzięki korzystaniu z usług rozwojowych świadczonych przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Projekt skierowany jest do MMŚP i ich pracowników, którzy zrealizują swój cel rozwojowy poprzez udział w usługach rozwojowych zgodnych z indywidualnymi potrzebami.

Zakłada się udział w projekcie 872 MMŚP i 3.666 osób. Projekt dotyczy pełnienia funkcji Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania w woj. śląskim, swoim zasięgiem obejmuje całe województwo śląskie i będzie realizowany w latach 2020-2023. Fundusz Górnośląski S.A. jako Operator będzie prowadził promocję, rekrutację, podpisywał umowy wsparcia oraz wypłacał środki finansowe i monitorował ich właściwe wykorzystanie.

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content