Stanowisko IP RPO WSL – WUP w sprawie zmian terminów realizacji usług rozwojowych w formie stacjonarnej przez przedsiębiorców w związku z COVID-19

Przedstawiamy stanowisko IP RPO WSL – WUP w sprawie zmian terminów realizacji usług rozwojowych w formie stacjonarnej przez Przedsiębiorców w związku z COVID-19.

Ponadto wyjaśniamy, że Przedsiębiorcy mają możliwość zmiany terminu realizacji usług zarówno stacjonarnych jak i zdalnych również z innych uzasadnionych powodów, nie związanych z COVID-19. Zgodnie z zapisami umowy wsparcia Przedsiębiorca jest zobowiązany do poinformowania Operatora o zaistniałych zmianach w harmonogramie realizacji usługi rozwojowej nie później niż jeden dzień przed dniem, którego dotyczy ta zmiana, oraz złożenia formularzy korygujących Uczestnika (jeśli następuje zmiana danych zawartych w formularzu).

Stanowisko IP RPO WSL – WUP:

Przede wszystkim podkreślić należy, iż tylko w odniesieniu do usług realizowanych w formie stacjonarnej obecny stan związany z wystąpieniem pandemii korona wirusa COVID-19 może spełniać przesłanki problemu w realizacji usług niewynikających z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorcy.

W związku z powyższym w ocenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wyłącznie w odniesieniu do usług rozwojowych zaplanowanych w formie stacjonarnej dopuszczalne jest przyjęcie rozwiązań polegających na umożliwieniu co do zasady realizacji usługi w innym niż pierwotnie zaplanowany terminie.

Biorąc jednak pod uwagę długi już okres trwania pandemii koronawirusa COVID-19 i związanych z nim obostrzeń w funkcjonowaniu przedsiębiorców, podkreślić należy, iż zastosowanie wszelkich rozwiązań stanowiących odstępstwo od przyjętych reguł wdrażania PSF, w tym zmiana terminu usługi, powinno znajdować faktyczne i konkretne uzasadnienie, dlatego skorzystanie z tego typu rozwiązań musi być poprzedzone analizą każdego przypadku indywidualnie.

Reasumując, operatorzy PSF mogą wyrazić co do zasady zgodę na zmianę pierwotnie wskazanego terminu usługi rozwojowej tylko w sytuacji kiedy zmiana terminu usługi nastąpiła z przyczyn, których nie można było wcześniej przewidzieć. Przedsiębiorca potwierdza ten fakt dołączając do wniosku o zmianę pierwotnego terminu usługi oświadczenia lub dokumenty, w szczególności:

  1. decyzje wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na przedsiębiorcę/wykonawcę usługi obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
  2. polecenia lub decyzje wydane przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub prezesa Rady Ministrów, związane z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1842);
  3. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające inne okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania usługi.

Na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, operator PSF przekazuje przedsiębiorcy swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem.

Zadzwoń
Dojazd
Skip to content