Wielokrotne przesyłanie fiszki przez tego samego przedsiębiorcę w tym samym naborze

Zważywszy na zaobserwowaną w ostatnich naborach PSF praktykę polegającą na masowym, wielokrotnym przesyłaniu tej samej fiszki przez tych samych Przedsiębiorców w tym samym naborze, w ramach PSF Poddziałania 8.2.3. w województwie śląskim Komitet Sterujący PSF przyjął w dniu 19.08.2021 roku następującą Uchwałę:

Jeden Przedsiębiorca może złożyć tylko jedną fiszkę wniosku w danej rundzie naboru u wybranego przez siebie Operatora. W przypadku powtórnej wysyłki do danego Operatora tej samej fiszki w danym naborze przez tego samego Przedsiębiorcę, żadna z nich nie zostanie uwzględniona. W przypadku wystąpienia ww. sytuacji Operator odrzuca wszystkie fiszki złożone w danym naborze przez Przedsiębiorcę.

Uchwała weszła w życie z dniem przyjęcia.

Uchwała nr 104 KS PSF